Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

17.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл.13, ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № З-2256/30.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 26-08/22 от 31.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Площ на покрита рампа – 400,00 кв.м (№ 1 – 160,00 кв.м и № 2 – 240,00 кв.м от схемата)“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, част от покрита рампа в района на Товарна гара Стара Загора (в ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КККР на гр. Стара Загора), за товаро-разтоварна дейност с насипни товари.

        Дата и час на търга: 23.02.2023 г. (четвъртък) от 09:30 ч.

       - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 538,00 (петстотин тридесет и осем) лв. без ДДС.

       - Депозит за участие в търга в размер на 538,00 (петстотин тридесет и осем) лв. без ДДС.

       - Цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

  1. „Площ – 1,50 кв.м“, с местонахождение с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, част от покрита площадка пред чакалнята на приемното здание на жп гара Тъжа (сграда с идентификатор 73540.232.522.1 по КККР на с. Тъжа), за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани храни.

       Дата и час на търга: 23.02.2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч.

      - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,00 (тридесет и шест) лв. без ДДС.

      - Депозит за участие в търга в размер на 36,00 (тридесет и шест) лв. без ДДС.

      - Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

  1. „Площ – 1,50 кв.м“, с местонахождение гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, част от покрита площадка пред чакалнята на приемното здание на жп гара Калофер (сграда с идентификатор в ГИС 35496.200.637.2, разположена в ПИ 35496.200.637 по КККР на гр. Калофер), за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани храни.

       Дата и час на търга: 23.02.2023 г. (четвъртък) от 11:30 ч.

     - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

    - Депозит за участие в търга в размер на 40,00 (четиридесет) лв. без ДДС.

    - Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

  1. „Магазия с площ – 312,00 кв.м (сграда с идентификатор 36525.704.8.23 по КККР на гр. Карнобат) и площ – 325,00 кв.м под метален навес (част от ПИ с идентификатор 36525.704.8 по КККР на гр. Карнобат)“, с местонахождение гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, в района на жп гара Карнобат товарна, за склад на строителни материали.

      Дата и час на търга: 23.02.2023 г. (четвъртък) от 13:00 ч.

     - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1067,00 (хиляда шестдесет и седем) лв. без ДДС.

     - Депозит за участие в търга в размер на 1067,00 (хиляда шестдесет и седем) лв. без ДДС.

     - Цена на тръжната документация - 100,00 (сто) лв. с ДДС.

  1. „Площ – 1,50 кв.м“, с местонахождение гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Велинград (сграда с идентификатор 10450.502.3617.1 по КККР на гр. Велинград), за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли, студени напитки и пакетирани изделия.

       Дата и час на търга: 23.02.2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч.

       - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лв. без ДДС.

      - Депозит за участие в търга в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лв. без ДДС.

      - Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

        Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж.

        Начин на плащане на цената - в лева по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 17.02.2023 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.02.2023 г.

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.02.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

      Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 16.03.2023 г. (четвъртък) в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж, при същите тръжни условия.

 

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив,  ул. „Македония“ № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg