Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

17.01.2023

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2235/29.12.2022 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 24-08/22 от 05.08.2022 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 по КККР на гр. Враца), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност със закуски и сладкарски изделия.

         - дата и час на търга - 23.02.2023 г. (четвъртък) от 09:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 41,00 (четиридесет и един) лева без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 41,00 (четиридесет и един) лева;

         - цена на тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС;

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, на стълбищна площадка до източен вход на приемното здание на жп гара Видин, (част от сграда с идентификатор 10971.502.972.1 по КККР на гр. Видин), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

         - дата и час на търга - 23.02.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лева;

         - цена на тръжна документация - 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС;

      Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 16.02.2023 г. (четвъртък) по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в срок до 16:45 часа на 17.02.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.02.2023 г. (петък).

      Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.02.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 23.03.2023 г. (четвъртък), в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 120А, при същите тръжни условия.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg