Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

24.01.2023

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З-2252/30.12.2022 г. и № З-2257/30.12.2022 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 26-08/22 от 31.08.2022 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение В+1 003 – 33,20 кв.м за заведение за бързо хранене и закрита площ пред помещението – 50,00 кв.м за маси - целогодишно”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София - град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „+1”.

       - дата и час на търга - 02.03.2023 г. (четвъртък) от 09:00 часа;

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 906,00 (деветстотин и шест) лева без ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 906,00 (деветстотин и шест) лева;

      - цена на тръжна документация - 50,00 (петдесет) лева с ДДС;

  1. „Помещения с обща площ – 123,20 кв.м, от които: помещение С 0 041 – 104,20 кв.м за клиентска зала кафене; помещение С 0 038 – 13,70 кв.м за склад и помещения (С 0 037 и С 0 036) с обща площ 5,30 кв.м за тоалетни”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София - град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „0”.

          - дата и час на търга - 02.03.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 490,00 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 1 490,00 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева;

         - цена на тръжна документация - 100,00 (сто) лева с ДДС;

  1. „Помещениe F – 1 036 – 31,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София - град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „-1” – пешеходен тунел, за търговска дейност.

          - дата и час на търга - 02.03.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 419,00 (четиристотин и деветнадесет) лева без ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 419,00 (четиристотин и деветнадесет) лева;

         - цена на тръжна документация - 50,00 (петдесет) лева с ДДС;

       Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 20.02.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 23.02.2023 г. (четвъртък) по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в срок до 16:45 часа на 24.02.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.02.2023 г. (петък).

     Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

    Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22.02.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

     Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 04.04.2023 г. (вторник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 120А, при същите тръжни условия.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg