Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

18.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2234 от 29.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 24-08/22 от 05.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем за недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ № 1 – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 9:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 2 – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 3 – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 9:30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 4 – 5,60 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 10:45 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 (десет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 10,00 (десет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 5 – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 13:00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ № 6 – 15,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, район „Одесос”, ул. „Девня” № 5, (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за гараж.

            Търгът ще се проведе на 24.02.2023 г. (петък), от 13:30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

            Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в сградата на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, конферентна зала.

            Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Шумен.

            Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

            Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.02.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжната документация.

            Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 17.02.2023 г. (петък) по банковата сметка на ЖПС Шумен.

            Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, в срок до 16:45 часа на 20.02.2023 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.02.2023 г. (понеделник).

            Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

            При неявяване на нито един от кандидатите подали заявление за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 22.03.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, при същите тръжни условия.

 

            Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, или на тел. 0887 000 294 и 0889 002 377.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg