Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Горна Оряховица

24.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З-2237/29.12.2022 г. и № З-2233/29.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 24-08/22 от 05.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

І. Търгoве с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение: град Трявна, община Трявна, област Габрово, до сграда ПКМ в района на жп гара Трявна (ПИ с идентификатор 73403.501.3 по КККР на гр. Трявна), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

       Търгът ще се проведе на 02.03.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лв.;

        - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица, в сграда „Канцеларии – жп участък Горна Оряховица“ (ПИ с идентификатор 16359.501.10.1 по КККР на гр. Горна Оряховица), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

        Търгът ще се проведе на 02.03.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 10:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 31,00 (тридесет и един) лв.;

        - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

ІІ. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Помещение – 15,81 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, на първи етаж в Административната сграда, в района на жп гара Русе разпределителна (сграда с идентификатор 63427.8.172.1. по КККР на гр. Русе), за офис.

       Търгът ще се проведе на 02.03.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 11:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 73,00 (седемдесет и три) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга в размер на 73,00 (седемдесет и три) лв.;

       - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

      Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 20.02.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

      Краен срок за внасяне на депозита до 16:45 часа на 23.02.2023 г. (четвъртък) по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

      Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16:45 часа на 24.02.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.02.2023 г. (петък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22.02.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 30.03.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, при същите тръжни условия.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба УСК ЖПС Горна Оряховица при ДП НКЖИ, тел. 0886 741 037.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg