Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

08.02.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

           На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 243/30.01.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

         Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Сгради, представляващи Южна магазия 1, Южна магазия 2 и покрит проход с обща площ – 1 432,20 кв.м и открита площ – част от рампа – 1 646,10 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, кв. Източна промишлена зона, в района на жп гара Русе товарна (сгради с идентификатори 63427.8.796.1 и 63427.8.796.2 по КККР на гр. Русе и съоръжение изградено в ПИ с идентификатори 63427.8.796 и 63427.8.877 по КККР на гр. Русе), за склад за цимент и други строителни материали.

        - дата и час на търга - 17.03.2023 г. (петък) от 11:00 часа,

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3 076,00 (три хиляди и седемдесет и шест) лева, без включен ДДС, от която 2 300,00 (две хиляди и триста) лева, без включен ДДС за 1 432,20 кв.м за „Сгради, представляващи Южна магазия 1, Южна магазия 2 и покрит проход” и 776,00 (седемстотин седемдесет и шест) лева, без включен ДДС за 1 646,10 кв.м, открита площ – част от рампа;

       - депозит за участие в търга, в размер на 3 076,00 (три хиляди и седемдесет и шест) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС.         

        Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

       Тръжна документация за участие в търгa се закупува в срок до 16:45 часа на 06.03.2023 г. (понеделник), в стая № 1208/1209 на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09.03.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Депозит за участие в търга се внася до 16:45 часа на 10.03.2023 г. (петък) по банков път, по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

       Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделнo от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16:45 часа на 13.03.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.03.2023 г. (понеделник).

      Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг с явно наддаване при същите условия ще се проведе на 31.03.2023 г. (петък).

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0889446425,0887072322.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg