Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”

17.02.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

Изграждане на интермодален терминал в

Северен централен район на планиране в България - Русе

Инвестиционното предложение се отнася за ново строителство, с което се цели развитие и модернизация на товарния трафик. С реализирането му ще се подобри интермодалността в югоизточния регион на ЕС, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. Площадката на ИМТ Русе попада в територията на област Русе, община Русе и е разположена в индустриалната зона на град Русе.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Емилия Иванова – тел. (02) 932 2026 e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg