Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

01.03.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-373/20.02.2023 г.и Заповед № З-376/20.02.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

     I. Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 4,00 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге (УПИ IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

          Търгът ще се проведе на 07.04.2023г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 10:00 часа, в учебна зала, при:

             - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 18,00 (осемнадесет) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 57,00 кв.м“, с местонахождение гр. Нови Искър, община Столична, област София-град, в района на жп гара Курило (част от ПИ с идентификатор 00357.5350.19 по КККР на гр. Нови Искър), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за кафене с консумация на алкохол.

         Търгът ще се проведе на 07.04.2023г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 11:00 часа, в учебна зала, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 167,00 (сто шестдесет и седем) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 167,00 (сто шестдесет и седем) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 37,15 кв.м, от които 19,60 кв.м. (площ №1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, алкохол, цигари и дребни пакетирани стоки и 17,55 кв.м (площ №2) за поставяне на маси под навес без преградни стени“ с местоположение с. Реброво, община Своге, област София, в района на жп гара Реброво,     ( УПИ IV- „жп гара“, кв. 34, по ПУП на с. Реброво)

         Търгът ще се проведе на 07.04.2023г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 13:00 часа, в учебна зала, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 76,00 (седемдесет и шест) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

   II. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 19,35 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге (УПИ III – 979, кв.180 по РП на гр. Своге) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

         Търгът ще се проведе на 07.04.2023г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 14:00 часа, в учебна зала, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60,00 (шестдесет) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 60,00 (шестдесет) лева;

            - цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

           Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на Железопътна секция Враца.

           Тръжна документация за участие във всеки един от търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 27.03.2023 г. (понеделник), в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, лично или чрез упълномощено за целта лице.

          Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16:45 часа на 03.04.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.04.2023г. (понеделник).

         Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

         Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 30.03.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

         При неявяване на нито един от кандидатите подали заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 03.05.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, при същите тръжни условия.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ №15 и на тел. 0889 824488, Силвия Николова, Йоанна Петрова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg