Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

06.03.2023

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-374/20.02.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения с обща площ – 25,70 кв.м, от които: помещение № 1 – 18,60 кв.м за офис, помещение № 2 – 3,70 кв.м за коридор и помещение № 3 – 3,40 кв.м за тоалетна”, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в приемното здание на жп гара Костенец (част от Приемното здание на жп гара Костенец, сграда в поземлен имот с планоснимачен № 6553 по кадастрален план на гр. Костенец).

          - дата и час на търга - 12.04.2023 г. (сряда) от 09:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 202,00 (двеста и два) лева без ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 202,00 (двеста и два) лева;

          - цена на тръжна документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС;

  1. „Гаражна клетка с площ – 18,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, в района на жп гара Илиянци (сграда находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1369.18 по КККР на гр. София), за гараж.

          - дата и час на търга - 12.04.2023 г. (сряда) от 10:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 69,00 (шестдесет и девет) лева без ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 69,00 (шестдесет и девет) лева;

          - цена на тръжна документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС;

  1. „Площ – 12,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София–град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „0“, за каса ИЗИПЕЙ.

          - дата и час на търга - 12.04.2023 г. (сряда) от 11:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева без ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева;

          - цена на тръжна документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС;

  1. „Помещение (бивша транжорна) – 28,00 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, община Мездра, област Враца, в приемното здание на жп гара Мездра (сграда с идентификатор 47714.500.1840.1, находяща се в ПИ с идентификатор 47714.500.1840 по КККР на гр. Мездра), за търговска дейност с промишлени стоки.

          - дата и час на търга - 12.04.2023 г. (сряда) от 13:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 123,00 (сто двадесет и три) лева без ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 123,00 (сто двадесет и три) лева;

          - цена на тръжна документация, невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС;

          Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А.

          Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

          Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 03.04.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

         Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 05.04.2023 г. (сряда) по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

         Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в срок до 16:45 часа на 06.04.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.04.2023 г. (четвъртък).

        Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, етаж 4 в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04.04.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

        Когато на търговете не се явят нито един от кандидатите подали заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 12.05.2023 г. (петък) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 120А, при същите тръжни условия.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg