Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

21.03.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № З-525/10.03.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

О Б Я В Я В А

     Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 1 000,00 кв. м (площ № 4 - 700,00 кв. м и площ № 5 - 300,00 кв. м от схемата)“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, част от площадка за товарене и разтоварване на автомобили в района на жп гара Свиленград (в ПИ с идентификатор 65677.1.92 по КККР на гр. Свиленград), за товаро-разтоварна дейност.

     Дата и час на търга: 27.04.2023 г. (четвъртък) от 09:00 ч.

      - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 002,00 (хиляда и два) лв. без ДДС.

      - Депозит за участие в търга в размер на 1 002,00 (хиляда и два) лв. без ДДС.

      - Цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лв. с ДДС.

    Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж.

    Начин на плащане на цената - в лева по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

    Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 18.04.2023 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

    Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 21.04.2023 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.04.2023 г.

    Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

    Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19.04.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

    Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 18.05.2023 г. (четвъртък) в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж, при същите тръжни условия.

   Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg