Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

27.03.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 526/10.03.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

    Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 2,00 кв.м”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на северната стена над топлата чакалня на приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КККР на гр. Горна Оряховица), за рекламна дейност – поставяне на рекламно – информационен елемент /РИЕ/.

        - дата и час на търга 03.05.2023 г. (сряда) от 09:30 часа,

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева, без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева;

        - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Левски, община Левски, област Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Левски (сграда с идентификатор 43236.401.3139.1 по КККР на гр. Левски), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани стоки и охладени напитки.

       - дата и час на търга 03.05.2023 г. (сряда) от 10:30 часа,

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 53,00 (петдесет и три) лева, без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 53,00 (петдесет и три) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Левски, община Левски, област Плевен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Левски (сграда с идентификатор 43236.401.3139.1 по КККР на гр. Левски), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

       - дата и час на търга 03.05.2023 г. (сряда) от 13:30 часа,

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 53,00 (петдесет и три) лева, без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 53,00 (петдесет и три) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 24,60 кв.м, от които 14,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ за търговска дейност с пакетирани храни, закуски, кафе, цигари, безалкохолни и алкохолни напитки и 10,00 кв.м за поставяне на маси - целогодишно”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, на първи перон – страна изток на жп гара Горна Оряховица (съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 16359.501.20 по КККР на гр. Горна Оряховица).

       - дата и час на търга 03.05.2023 г. (сряда) от 14:30 часа,

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева, без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 78,00 (седемдесет и осем) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.         

         Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

          Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

          Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 24.04.2023 г. (понеделник), в стая № 1208/1209 на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

          Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.04.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 26.04.2023 г. (сряда) по банков път, по бюджетната банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

          Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделнo от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

          Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16:45 часа на 27.04.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.04.2023 г. (четвъртък).

          Когато на търговете не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търг, нови търгове с явно наддаване при същите условия ще се проведат на 25.05.2023 г. (четвъртък).

          Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0889446425,0887072322.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg