Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

28.03.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З - 522/10.03.2023 г. и № З - 524/10.03.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

    I. Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.506.1 по КККР на гр. Шумен), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки.

       - дата и час на търга 04.05.2023 г. (четвъртък) от 09:30 часа,

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева, без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 65,00 (шестдесет и пет) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, на първия етаж, на южната стена на чакалнята, над източния вход за чакалнята, откъм гаровия площад на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.506.1 по КККР на гр. Шумен), за рекламна дейност – поставяне на рекламно – информационен елемент /РИЕ/.

      - дата и час на търга 04.05.2023 г. (четвъртък) от 10:30 часа,

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 21,00 (двадесет и един) лева, без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 21,00 (двадесет и един) лева;

      - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ № 1 – 4,00 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за продажба на цветя, тютюневи изделия и др. и площ № 2 – 2,00 кв.м за поставяне на 2 (два) броя хладилни витрини - целогодишно”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в покрит проход между първи перон и предгаров площад, в източното крило на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КККР на гр. Варна).

      - дата и час на търга 04.05.2023 г. (четвъртък) от 13:30 часа,

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 87,00 (осемдесет и седем) лева, без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 87,00 (осемдесет и седем) лева;

      - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

    II. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Помещение – 220,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, в магазията на Товарна гара Варна (сграда с идентификатор 10135.065.030.1 по КККР на гр. Варна), за производствена дейност – изработка на вентилационни и покривни детайли от ламарина и метални конструкции.

      - дата и час на търга 04.05.2023 г. (четвъртък) от 14:30 часа,

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 694,00 (шестстотин деветдесет и четири) лева, без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 694,00 (шестстотин деветдесет и четири) лева;

      - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.         

        Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

        Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

         Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 24.04.2023 г. (понеделник), в стая № 1208/1209 на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.04.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 27.04.2023 г. (четвъртък) по банков път, по бюджетната банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

        Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделнo от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16:45 часа на 28.04.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.04.2023 г. (петък).

       Когато на търговете не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търг, нови търгове с явно наддаване при същите условия ще се проведат на 26.05.2023 г. (петък).

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0889446425,0887072322.

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg