Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

28.03.2023

 

                                                                                          ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-523 от 10.03.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 35-11/22 от 25.11.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

                                                                                                                               О Б Я В Я В А

                    Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

                  „Открита площ – 15,00 кв.м, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня” № 5 (в ПИ с идентификатор 10135.65.4 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за социална дейност – клуб на пенсионерките.

                   Търгът ще се проведе на 04.05.2023 г. (четвъртък), от 9:30 часа, в сградата на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, конферентна зала при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева;

- цена на тръжната документация, невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

                   Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Шумен.

                   Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 24.04.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

                   Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.04.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжната документация.

                   Депозит за участие в търга се внася до 16:45 часа на 27.04.2023 г. (четвъртък) по банковата сметка на ЖПС Шумен.

                   Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, в срок до 16:45 часа на 28.04.2023 г. (петък). Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.04.2023 г. (петък).

                   Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

При неявяване на нито един от кандидатите подали заявление за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търгa, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 01.06.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, при същите тръжни условия.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, или на тел. 0887 000 294.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg