Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

03.04.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-660/29.03.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър – председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 08-02/23 от 23.02.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

        Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ –1 386,00 кв.м, от които: площ № 1- 64,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ГТП за леки автомобили, площ № 2 - 222,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автомивка, площ № 4- 166,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ГТП за камиони и площ № 5 - 934,00 кв.м за осигуряване на транспортен достъп”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София, в района на жп гара София север (ПИ с идентификатор 68134.506.314 по КККР на гр. София).

       Търгът ще се проведе на 10.05.2023 г. (сряда) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2 701,00 (две хиляди седемстотин и един) лева без включен ДДС, от която 125,00 (сто двадесет и пет) лева без включен ДДС за площ № 1 – 64,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ГТП за леки автомобили; 433,00 (четиристотин тридесет и три) лева без включен ДДС за площ № 2 – 222,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за автомивка; 324,00 (триста двадесет и четири) лева без включен ДДС за площ № 4 - 166,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за ГТП за камиони и 1 819,00 (хиляда осемстотин и деветнадесет) лева без включен ДДС за площ № 5 – 934,00 кв.м за осигуряване на транспортен достъп.

           - депозит за участие в търга, в размер на 2 701,00 (две хиляди седемстотин и един) лв. без включен ДДС;

           - начин на плащане на цената – по банков път по сметка на ЖПС София.

           Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 02.05.2023 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

           Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А в срок до 16:45 часа на 04.05.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.05.2023 г. (четвъртък).

          Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16:45 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

         Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 02.05.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 23 47, 0887855067.

                              

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg