Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

26.04.2023

ДП„НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № № З-817/21.04.2023 г. и З – 819/21.04.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 03-01/23 от 19.01.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

     І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 122,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КККР на гр. Бургас), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за автомонтьорски услуги.

         - дата и час на търга - 02.06.2023 г. (петък) от 09:00 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 432,00 (четиристотин тридесет и два) лева, без включен ДДС;  

         - депозит за участие в търга, в размер на 432,00 (четиристотин тридесет и два) лева;

         - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

   ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 10,50 кв.м“, с местонахождение гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол, в района на жп гара Стралджа (част от ПИ с идентификатор 69660.501.2140 по КККР на гр. Стралджа), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговия на дребно – хранителни стоки.

       - дата и час на търга - 02.06.2023 г. (петък) от 10:00 часа;

       - начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева, без включен ДДС;  

       - депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева;

       - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

       Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на ЖПС Бургас.

       Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 22.05.2023г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.05.2023г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образците приложени към тръжните документации.

        Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, в срок до 16:45 часа на 29.05.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.05.2023 г. (понеделник)

        Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на ЖПС Бургас в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6, Яна Георгиева – Специалист УСК към ЖПС Бургас, тел. 0882 942828.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg