Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

02.05.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 815/21.04.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър – председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № I.1.1.8 по Протокол № 03-01/23 от 19.01.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

        Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение - 23,00 кв. м“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, на 2-ри етаж в приемно здание на жп гара Свиленград (сграда с идентификатор 65677.1.1150.2 по КККР на гр. Свиленград), за офис.

         Търгът ще се проведе на 08.06.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, от 10:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лв. без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лв.

         - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД Пловдив.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 29.05.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 02.06.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.06.2023 г. (петък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31.05.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, Йорданка Стойчева – специалист УС/главен специалист в УДВГД Пловдив, GSM 0885 022962 и на GSM 0884 690111.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg