Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ССТ София

09.05.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-818/21.04.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 03-01/23 от 19.01.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

        Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 50,00 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, от които 10,00 кв.м за офис и 40,00 кв.м за склад“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район Сердика, в района на Централна жп гара София (ПИ с идентификатор 68134.511.93 по КККР на гр. София).

         Търгът ще се проведе на 15.06.2023 г. (четвъртък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. Белоградчик № 5, от 09:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 261,00 (двеста шестдесет и един) лв. без включен ДДС, от които 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС за 10,00 кв.м за офис и 208,00 (двеста и осем) лева без включен ДДС за 40,00 кв.м за склад;

        - депозит за участие в търга, в размер на 261,00 (двеста шестдесет и един) лв.;

        - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ССТ София.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 05.06.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик“ № 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик“ № 5 в срок до 16:45 часа на 09.06.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.06.2023 г. (петък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ССТ София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.06.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик“ № 5, Катя Дикова – Специалист УС,КТА/гл.специалист, GSM: 0895666151.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg