Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила в Решение № 1071 на Министерски съвет от 23.12.2022г., в землищата на с. Маноле и с. Манолско Конаре, община „Марица“, област Пловдив

28.04.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луза“110, Булстат 130823243,

представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Подобект 2 „Пътен прелез на км 21+890“ за изграждане на пътен надлез на км 21+890“, Подобект 3 „Пътен прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832“ и Подобект 4 „Пътен прелез на км 26+306“ за изграждане на пътен надлез на км 26+367“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община „Марица”, област Пловдив

от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в землищата на с. Маноле и с. Манолско Конаре, община „Марица“, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти , че обезщетенията определени в Решение № 1071 на Министерски съвет от 23.12.2022 г., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията определени във влязлото в сила решение е 28.04.2023 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg