Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила в Решение № 1070 на Министерски съвет от 23.12.2022г., в землището и урбанизираната територия на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив

28.04.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луза“110, Булстат 130823243,

представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39 , ал.6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор  на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“ за изграждане на пътен надлез на км 32+000“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ в землището и урбанизираната територия на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение № 1070 на Министерски съвет от 23.12.2022г., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 28.04.2023 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg