Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

12.05.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-844/26.04.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 08-02/23 от 23.02.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение /бюфет/ – 36,80 кв.м”, с местонахождение гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, в приемното здание на жп гара Дългопол, сграда „ПЗ – чакалня бюфет” (сграда с идентификатор 24565.502.2015.3 по КККР на гр. Дългопол), за търговска дейност – ресторант.

          - дата и час на търга 19.06.2023 г. (понеделник) - 08:45 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 231,00 (двеста тридесет и един) лева без включен ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 231,00 (двеста тридесет и един) лева;

          - цена на един брой тръжна документация - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1.   „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на първи перон до носеща колона между чакалня и билетни каси на приемното здание на жп гара Белослав (част от съоръжение изградено в ПИ с идентификатор 03719.501.3123.1 по КККР на гр. Белослав), за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия.

         - дата и час на търга 19.06.2023 г. (понеделник) - 09:30 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един) лева;

         - цена на един брой тръжна документация - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Хитрино (сграда в кв. 40 УПИ І-ЖП район по ПУП на с. Хитрино), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

        - дата и час на търга 19.06.2023 г. (понеделник) - 10:15 часа;

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лева;

        - цена на един брой тръжна документация - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Каспичан (сграда с идентификатор 36587.501.1.3 по КККР на гр. Каспичан), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки.

        - дата и час на търга 19.06.2023 г. (понеделник) - 11:00 часа;

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 37,00 (тридесет и седем) лева;

        - цена на един брой тръжна документация - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, в чакалнята на приемното здание на жп гара Търговище (сграда с идентификатор 73626.504.226.1 по КККР на гр. Търговище), за търговска дейност – поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки.

       - дата и час на търга 19.06.2023 г. (понеделник) - 13:00 часа;

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 61,00 (шестдесет и един) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 61,00 (шестдесет и един) лева;

       - цена на един брой тръжна документация - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

        Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, втори етаж, зала за търгове /стая № 204/.

        Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

        Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 07.06.2023 г. (сряда), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12.06.2023 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

       Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 12.06.2023 г. (понеделник) по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

       Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, втори етаж в срок до 16:45 часа на 12.06.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.06.2023 г. (понеделник).

       Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, втори етаж, в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0889446425,0887072322.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg