Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 914 от 11 ноември 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман – Септември от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област

15.06.2023

СЪОБЩЕНИЕ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луза“110, Булстат 130823243,

представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39 , ал.6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Железопътна линия София – Пловдив“, участък Ихтиман – Септември, от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци на София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Костенец, Софийска област, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнати имоти с №№ 24894.1.69 и 24894.60.78, че обезщетенията определени в Решение № 914 на Министерски съвет от 17.11.2022 г., както и в Определение № 326/23.03.2023 г. по адм. дело 1289/2022 и Решение 722/06.06.2023 г. по адм. дело 57/2023, по описа за 2022 и 2023 г. на Административен Съд – София област, са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 16.06.2023 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg