Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

26.06.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1165/09.06.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър – председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 13-04/23 от 06.04.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

      Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Помещения с обща площ - 28,00 кв. м (13,50 кв. м на първи етаж и 14,50 кв. м на втори етаж)“, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в стрелкова кабина (сграда с идентификатор 55155.508.196.1 по КККР на гр. Пазарджик), в района на жп гара Пазарджик, за битови помещения.

        Търгът ще се проведе на 02.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 09:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 106,00 (сто и шест) лв. без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 106,00 (сто и шест) лв.;

        - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещения с обща площ - 27,54 кв. м“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КККР на гр. Карлово), за агроаптека.

       Търгът ще се проведе на 02.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 10:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв. м“, с местонахождение с. Любеново, община Раднево, област Стара Загора, част от покритото преддверие на ПЗ на жп гара Любеново предавателна (сграда с идентификатор в ГИС 44540.0.357.1), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

      Търгът ще се проведе на 02.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, ул. „Македония“ № 2, ет.2, от 10:30 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лв.;

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещения с обща площ – 57,90 кв. м, от които 49,86 кв. м - две преходни помещения № 1 – 23,21 кв. м и № 2 – 26,65 кв. м, за работилница и № 3 - 8,04 кв. м - санитарен възел“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, на 1-ви етаж в Административна сграда Товарна гара Стара Загора (с идентификатор 68850.522.5226.5 по КККР на гр. Стара Загора).

      Търгът ще се проведе на 02.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 11:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 221,00 (двеста двадесет и един) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 221,00 (двеста двадесет и един) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 24.07.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 27.07.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.07.2023 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.07.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0884 690111 и GSM 0885 022962.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg