Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

27.06.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З-1166/09.06.2023 г. и № З-1168/09.06.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Заместник министър – председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решения № 13-04/23 от 06.04.2023 г. и № 10-03/23 от 16.03.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

    Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, както следва:

  1. „Помещение - 105,48 кв. м (гаражна клетка № 3)“ обособена част от „Сграда с гараж“ (с идентификатор 56784.539.334.2 по КККР на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за автомонтьорски услуги и склад.

       Търгът ще се проведе на 03.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 09:30 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лв. без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лв.;

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещение - 105,48 кв. м (гаражна клетка № 4)“ обособена част от „Сграда с гараж“ (с идентификатор 56784.539.334.2 по КККР на гр. Пловдив), с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в Кантарен участък Пловдив, за производство на циментово лепило.

       Търгът ще се проведе на 03.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 10:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 343,00 (триста четиридесет и три) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещения с обща площ – 106,68 кв.м“, с местонахождение гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, в сграда „Зарядно помещение“ (сграда с идентификатор 00702.510.153.1 по КККР на гр. Асеновград), в района на жп гара Асеновград, за автомонтьорски услуги.

      Търгът ще се проведе на 03.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, ул. „Македония“ № 2, ет.2, от 13:30 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 420,00 (четиристотин и двадесет) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 420,00 (четиристотин и двадесет) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 2,00 кв.м“, с местонахождение гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, на рампа (разположена върху част от ПИ с идентификатор 39921.505.39 по КККР на гр. Кричим), до магазията в жп спирка Кричим, за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат и автомат за пакетирани стоки и напитки.

      Търгът ще се проведе на 03.08.2023 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 14:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 61,00 (шестдесет и един) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 61,00 (шестдесет и един) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 24.07.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 28.07.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.07.2023 г. (петък).

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

    Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.07.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0884 690111 и GSM 0885 022962.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg