Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

03.07.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1167/09.06.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър – председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 10-03/23 от 16.03.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 22,00 кв.м, от които 11,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за търговска дейност с кафе, закуски, безалкохолни напитки, цигари и алкохол, 1,40 кв.м за поставяне на 2 бр. хладилни витрини и 9,00 кв.м пред основния обект за поставяне на маси целогодишно“ на гаров площад в жп гара Карлово (част от ПИ с идентификатор 36498.505.3074 по КККР на гр. Карлово), с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

      Търгът ще се проведе на 09.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 09:30 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 91,00 (деветдесет и един) лв. без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 91,00 (деветдесет и един) лв.;

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 1,50 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, върху вертикална планировка (част от ПИ с идентификатор 56784.551.36 по КККР на гр. Пловдив), до сградата на Централен диспечерски пост в жп гара Пловдив разпределителна, за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли, студени напитки и пакетирани изделия.

      Търгът ще се проведе на 09.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 10:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 88,00 (осемдесет и осем) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, в чакалнята на приемното здание на жп гара Свиленград (сграда с идентификатор 65677.1.1150.2 по КККР на гр. Свиленград), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

     Търгът ще се проведе на 09.08.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, ул. „Македония“ № 2, ет.2, от 11:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лв.;

      - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 31.07.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 03.08.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 03.08.2023 г. (четвъртък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 01.08.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0884 690111 и GSM 0885 022962.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg