Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) НН Тополица“

13.09.2023

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) НН Тополица“

По проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ към настоящия момент се изгражда нов пътен надлез на км 247+580 (стар км 248+202) за осигуряване на движението на превозните средства по селскостопанския път. Същият пресича трасето на железопътната линия, при което се налага реконструкция на ВЛ НН 1 kV - извод 4 от ТП „Тополица 1“.

Реконструкцията на въздушната линия ще се извърши в участъка от съществуващ стълб № 13 до съществуващ стълб № 17, разположени на територията на област Бургас, община Айтос, в землището на с. Тополица.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емилия Иванова – тел. (02) 932 2026 e-mail: e.ivanova@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg