Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

20.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ З-1838 и З-1837 от 11.09.2023 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

    І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 240,00 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня” № 5, в района на жп гара Варна (в ПИ с идентификатор 10135.65.24 по КККР на гр. Варна), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

         Търгът ще се проведе на 27.10.2023 г. (петък), от 09:30 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 797,00 (седемстотин деветдесет и седем) лева без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга в размер на 797,00 (седемстотин деветдесет и седем) лева;

         - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

   ІІ. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 37,50 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КККР на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

         Търгът ще се проведе на 27.10.2023 г. (петък), от 10:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 126,00 (сто двадесет и шест) лева;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 29,00 кв. м, от които 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, алкохол, цигари, печатни издания и др. и 9,00 кв.м за поставяне на маси – целогодишно”, с местонахождение гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, в района на жп гара Каспичан (в ПИ с идентификатор 36587.501.1 по КККР на гр. Каспичан).

        Търгът ще се проведе на 27.10.2023 г. (петък), от 10:30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева;

        - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

      Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, конферентна зала.

      Начин на плащане на цената - по банков път, по банковата сметка на ЖПС Шумен.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 16.10.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

      Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 20.10.2023 г. (петък) по банковата сметка на ЖПС Шумен.

      Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, в срок до 16:45 часа на 23.10.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.10.2023 г. (понеделник).

     Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19.10.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888 603 145 и 0882 881 280.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg