Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

25.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1840/11.09.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Павилион № 4 – 5,00 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, западно от приемното здание на жп гара Плевен (метална конструкция, находяща се в ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КККР на гр. Плевен), за офис.

            - дата и час на търга - 01.11.2023 г. (сряда) от 09:15 часа;

           - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 113,00 (сто и тринадесет) лева, без включен ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 113,00 (сто и тринадесет) лева;

           - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в студената чакалня на приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.4 по КККР на гр. Плевен), за търговска дейност – поставяне на вендинг автомат за пакетирани стоки и студени напитки.

          - дата и час на търга - 01.11.2023 г. (сряда) от 10:00 часа;

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС;

          - депозит за участие в търга, в размер на 50,00 (петдесет) лева;

          - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещение – 131,92 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, ул. „Пристанищна” № 22, в магазията на жп гара Русе запад (помещение, част от сграда с идентификатор 63427.3.33.3 по КККР на гр. Русе), за склад.

         - дата и час на търга - 01.11.2023 г. (сряда) от 10:45 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 417,00 (четиристотин и седемнадесет) лева, без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 417,00 (четиристотин и седемнадесет) лева;

         - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещение – 11,40 кв.м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в сграда Багажна магазия, в района на жп гара Ловеч (сграда с идентификатор 43952.507.9646.20.1 по КККР на гр. Ловеч), за склад.

         - дата и час на търга - 01.11.2023 г. (сряда) от 11:30 часа;

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева, без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 68,00 (шестдесет и осем) лева;

         - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

         Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

         Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

         Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 23.10.2023 г. (понеделник), в стая № 1208/1209 на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.10.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

         Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 25.10.2023 г. (сряда) по банков път, по бюджетната банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

         Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделнo от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

         Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16:45 часа на 26.10.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2023 г. (четвъртък).

         Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0889446425,0887072322.

 

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg