Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

26.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З - 1841/11.09.2023 г. и № З – 1842/11.09.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

     I. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения с обща площ – 22,80 кв.м (помещение № 1 – 17,60 кв.м и помещение № 2 – 5,20 кв.м)”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, на първи етаж в източното крило на приемното здание на жп гара Варна (част от сграда с идентификатор 10135.65.32.15 по КККР на гр. Варна), за офис.

            - дата и час на търга - 02.11.2023 г. (четвъртък) от 09:15 часа;

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 251,00 (двеста петдесет и един) лева;

            - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Помещения с обща площ – 58,20 кв.м (помещение № 1 – 40,50 кв.м и помещение № 2 – 17,70 кв.м)”, с местонахождение гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, в приемното здание и багажната магазия на приемното здание на жп гара Търговище (части от сгради с идентификатори 73626.504.226.1 и 73626.504.226.2 по КККР на гр. Търговище), за складова дейност.

           - дата и час на търга - 02.11.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа;

           - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 195,00 (сто деветдесет и пет) лева, без включен ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 195,00 (сто деветдесет и пет) лева;

           - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

     II. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

      1. „Открита площ – 196,00 кв.м, от която 144,00 кв.м под навес без ограждения и 52,00 кв.м – част от рампа”, с местонахождение гр. Елена, община Елена, област Велико Търново, при магазията на жп гара Елена (съоръжения, изградени в ПИ с идентификатор 27190.503.7 по КККР на гр. Елена), за склад за дървен материал.

           - дата и час на търга - 02.11.2023 г. (четвъртък) от 10:45 часа;

           - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 317,00 (триста и седемнадесет) лева, без включен ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 317,00 (триста и седемнадесет) лева;

           - цена на един брой тръжна документация е навъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.         

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

             Начин на плащане на цената – по банков път, по банковата сметка на УДВГД Горна Оряховица.

            Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 23.10.2023 г. (понеделник), в стая № 1208/1209 на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25.10.2023 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 26.10.2023 г. (четвъртък) по банков път, по бюджетната банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

            Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделнo от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

            Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16:45 часа на 27.10.2023 г. (петък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.10.2023 г. (петък).

           Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12 /стаи 1208/1209/, GSM: 0884693069,0887072322.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg