Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

02.10.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1839/11.09.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министър на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

      Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 317,00 кв.м (склад № 6)”, с местонахождение гр. София, район Подуяне, община Столична, област София, в магазията на жп гара София – товарна (сграда с идентификатор 68134.600.1277.6 по КККР на гр. София), за склад.

       - дата и час на търга - 08.11.2023 г. (сряда) от 09:00 часа;

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 318,00 (хиляда триста и осемнадесет) лв. без ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 1 318,00 (хиляда триста и осемнадесет) лeва;

       - цена на тръжна документация, невъзвращаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с ДДС.

      Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

      Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 30.10.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Депозит за участие в търга се внася до 16:45 часа на 01.11.2023 г. (сряда) по банков път, по банкова сметка на УДВГД София.

      Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 02.11.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.11.2023 г. (четвъртък).

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 31.10.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образците приложени към тръжните документации.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg