Вход

Регистрация

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

25.09.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1843/11.09.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Площ - 6,50 кв.м (6,00 кв.м за поставяне на маси целогодишно и 0,50 кв.м за поставяне на фризер за сладолед, сезонно – от м. юни до м. август)“, с местонахождение гр. Банско, община Банско, област Благоевград, част от покритото преддверие в едноетажната част на приемното здание на жп гара Банско (сграда с идентификатор 02676.502.19.7 по КККР на гр. Банско), пред основен обект „Павилион с площ – 14,00 кв.м“.

       Търгът ще се проведе на 01.11.2023 г. (сряда) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 13:30 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв. без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв.;

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 23.10.2023 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 26.10.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2023 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.10.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0884 690111 и GSM 0885 022962.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg