Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Бургас

20.09.2023

   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

               На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № З-1836/11.09.2023 г. и З-1851/11.09.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 20-06/23 от 23.06.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

 

О Б Я В Я В А

І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

1.„Открита площ – 21,14 кв.м“, с местонахождение с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, в района на жп гара Дъбово (част от ПИ с идентификатор 24342.34.93 по КККР на с. Дъбово), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – павилион за продажба на кафе и пакетирани закуски.

    - дата и час на търга - 27.10.2023 г. (петък), от 10:00 часа;

    - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв. без включен ДДС;

    - депозит за участие в търга, в размер на 45,00 (четиридесет и пет) лв.;

    - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Бургас;

    - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС;

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

1.„Открита площ – 120,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КККР на гр. Бургас), за поставяне на преместваем обект по   чл. 56 от ЗУТ, за извършване на годишни технически прегледи.

    - дата и час на търга - 27.10.2023 г. (петък), от 09:00 часа;

    - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 351,00 (триста петдесет и един) лв. без включен ДДС;

    - депозит за участие в търга, в размер на 351,00 (триста петдесет и един) лв.;

    - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Бургас;

    - цена на един брой тръжна документация е невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС;

     Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6.

     Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16:45 часа на 16.10.2023г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, в срок до 16:45 часа на 23.10.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.10. 2023 г. (понеделник).

    Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19.10.2023г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6, Яна Георгиева – Специалист УСК към ЖПС Бургас, тел. 0882 942828.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg