Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

04.12.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2124/26.10.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 30-09/23 от 01.09.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 4,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, на перона пред приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 попадаща в ПИ с идентификатор 12259.1021.326 по КККР на гр. Враца), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - продажба на вестници и списания.

         Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева без включен ДДС.

         - депозит за участие в търга, в размер на 27,00 (двадесет и седем) лева без включен ДДС.

         - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

         Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Помещение – 54,00 кв.м”, с местонахождение с. Бов, община Своге, област Софийска, в приемното здание на жп гара Бов (сграда с идентификатор 14461.12.128.9, попадаща в ПИ с идентификатор 14461.12.128 по КККР на с. Бов), за ресторант.

         Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 282,00 (двеста осемдесет и два) лева без включен ДДС.

         - депозит за участие в търга, в размер на 282,00 (двеста осемдесет и два) лева без включен ДДС.

         - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Помещение – 89,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Надежда“, община Столична, област София, в приемното здание на жп гара София север (сграда с идентификатор 68134.1380.2116.1 по КККР на гр. София), за бърза закуска.

        Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 656,00 (шестстотин петдесет и шест) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 656,00 (шестстотин петдесет и шест) лева без включен ДДС.

        - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Открита площ – 22,00 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – кафе с консумация на алкохол” и „Открита площ – 6,00 кв.м за поставяне на два броя маси целогодишно пред обекта”, с местонахождение гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, на перона до приемното здание на жп гара Петрич (ПИ с идентификатор 56126.990.2 по КККР на гр. Петрич).

        Търгът ще се проведе на 10.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 13:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева без включен ДДС.

        - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

        Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 02.01.2024 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 03.01.2024 г. (сряда).

        Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 04.01.2024 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.01.2024 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 02.01.2024 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg