Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

11.12.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2126/26.10.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 30-09/23 от 01.09.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Илинден“, община Столична, област София град, в чакалнята на приемното здание на жп гара Захарна фабрика (сграда с идентификатор 68134.1201.1046.1, стар идентификатор 32954.15.1046.1 по КККР на гр. София), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

       Търгът ще се проведе на 17.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Надежда“, община Столична, област София град, в чакалнята на приемното здание на жп гара София север (сграда с идентификатор 68134.1380.2116.1 по КККР на гр. София), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

       Търгът ще се проведе на 17.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 74,00 (седемдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 74,00 (седемдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Батановци, община Перник, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Батановци, попадащо в УПИ І в кв. 89 по ПУП на гр. Батановци (ПИ с идентификатор 72223.999.1.11 по ГИС на ДП НКЖИ), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

        Търгът ще се проведе на 17.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

        Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 08.01.2024 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 10.01.2024 г. (сряда).

        Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 11.01.2024 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.01.2024 г. (четвъртък).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09.01.2024 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg