Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

18.12.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2146/30.10.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 30-09/23 от 01.09.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ (под навес без оградни стени) – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Зверино, община Мездра, област Враца, пред чакалнята на приемното здание на жп гара Зверино (сграда с идентификатор 30510.501.1060.1, попадаща в ПИ с идентификатор 30510.501.1060 по КККР на с. Зверино), за поставяне на кафе – автомат.

        Търгът ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,00 (двадесет и осем) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 28,00 (двадесет и осем) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Видин, община Видин, област Видин, на тротоара под козирката на приемното здание на жп гара Видин (сграда с идентификатор 10971.502.972.1, попадаща в ПИ с идентификатор 10971.502.972 по КККР на гр. Видин), за поставяне на автомат за закуски, напитки и др..

       Търгът ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 54,00 (петдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Помещение – 243,00 кв.м (склад № 4)”, с местонахождение гр. София, район „Подуяне“, община Столична, област София, в магазията на жп гара София товарна (сграда с идентификатор 68134.600.1277.6 по КККР на гр. София), за склад.

       Търгът ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 174,00 (хиляда сто седемдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - депозит за участие в търга, в размер на 1 174,00 (хиляда сто седемдесет и четири) лева без включен ДДС.

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

        Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска, в чакалнята на приемното здание на жп гара Драгоман (сграда с идентификатор 23409.888.6.2 по КККР на гр. Драгоман), за търговска дейност - поставяне на кафе - автомат.

        Търгът ще се проведе на 24.01.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 13:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лева без включен ДДС.

        - депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два) лева без включен ДДС.

        - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

         Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

         Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 15.01.2024 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 17.01.2024 г. (сряда).

        Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 18.01.2024 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.01.2024 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 16.01.2024 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg