Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

28.12.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2147/30.10.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 30-09/23 от 01.09.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения с обща площ – 129,72 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София, кота „0“ (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), състоящ се от: помещение А 0 034В – 93,02 кв.м за кафене, помещение А 0 036 – 28,10 кв.м за склад и тоалетни с обща площ – 8,60 кв.м /А 0 040 – тоалетна – 1,80 кв.м; А 0 041 – преддверие – 3,10 кв.м; А 0 043 – тоалетна – 1,50 кв.м; А 0 042 – преддверие – 2,20 кв.м/, по предназначение.

         Търгът ще се проведе на 05.02.2024 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 616,00 (хиляда шестстотин и шестнадесет) лева без включен ДДС.

          - депозит за участие в търга, в размер на 1 616,00 (хиляда шестстотин и шестнадесет) лева без включен ДДС.

          - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

      Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Помещение А 0 034А – 58,53 кв.м, с местонахождение гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „0“, за склад.

         Търгът ще се проведе на 05.02.2024 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 419,00 (четиристотин и деветнадесет) лева без включен ДДС.

         - депозит за участие в търга, в размер на 419,00 (четиристотин и деветнадесет) лева без включен ДДС.

         - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

    Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

  1. „Помещение А 0 025 – 28,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Сердика“, община Столична, област София град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификатор 68134.511.94.3 по КККР на гр. София), кота „0“, за търговска дейност с цветя и сувенири.

         Търгът ще се проведе на 05.02.2024 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 11:00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 319,00 (тридесет и деветнадесет) лева без включен ДДС.

         - депозит за участие в търга, в размер на 319,00 (тридесет и деветнадесет) лева без включен ДДС.

         - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

         Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

         Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 23.01.2024 г. (вторник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 29.01.2024 г. (понеделник).

         Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 29.01.2024 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.01.2024 г. (понеделник).

        Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

        Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26.01.2024 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg