Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

15.11.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2175/01.11.2023 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 29-08/23 от 24.08.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 791,00 кв.м, от които площ № 1 - 24,96 кв.м, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес с оградни стени и площ № 2 – 766,04 кв.м “, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски (части от ПИ с идентификатор 51980.511.3 и ПИ с идентификатор 51980.511.2 по КК на гр. Стамболийски), за складиране на строителни материали.

      Търгът ще се проведе на 22.12.2023 г. (петък), от 09:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 933,00 (деветстотин тридесет и три) лева без включен ДДС.

      - депозит за участие в търга, в размер на 933,00 (деветстотин тридесет и три) лева;

      - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 250,00 кв.м, от които площ № 1 – 200,00 кв.м и площ № 2 – 50,00 кв.м“, с местонахождение гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, в района на жп гара Велинград (част от ПИ с идентификатор 10450.502.3617 по КККР на гр. Велинград), за складиране на дървен материал.

      Търгът ще се проведе на 22.12.2023 г. (петък), от 10:00 часа, при:

      - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 215,00 (двеста и петнадесет) лева без включен ДДС;

      - депозит за участие в търга, в размер на 215,00 (двеста и петнадесет) лева;

      - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 200,00 кв.м”, с местонахождение гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, в района на жп гара Якоруда (част от ПИ с идентификатор 87338.501.1 по КККР на гр. Якоруда), за складиране на строителни материали.

       Търгът ще се проведе на 22.12.2023 г. (петък), от 11:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 191,00 (сто деветдесет и един) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 191,00 (сто деветдесет и един) лева;

       - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 500,00 кв.м, от които площ № 1 – 40,00 кв.м, площ № 2 – 130,00 кв.м, площ № 3 – 185,00 кв.м и площ № 4 – 145,00 кв.м“, с местонахождение гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, в района на жп гара Харманли (част от ПИ с идентификатор 77181.15.160 по КККР на гр. Харманли), за паркинг.

       Търгът ще се проведе на 22.12.2023 г. (петък), от 13:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 580,00 (петстотин и осемдесет) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 580,00 (петстотин и осемдесет) лева;

       - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

        Начин на плащане – по банков път по сметка на ЖПС Пловдив.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 11.12.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 15.12.2023 г. (петък).

       Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:45 часа на 18.12.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 18.12.2023 г. (понеделник).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.12.2023 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, телефон за връзка: 032/626535.

                              

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg