Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Частично изместване и кабелиране на въздушни електропроводи 20 kV ВСН "Самуилово" от п/ст. "Самара" 100/20kV от ст. № 46 до ст. № 49 и от ст. № 48/9 до ст. № 48/11“

19.02.2024

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

 

„Частично изместване и кабелиране на въздушни електропроводи

20 kV ВСН "Самуилово" от п/ст. "Самара" 100/20kV от ст. № 46 до ст. № 49 и

от ст. № 48/9 до ст. № 48/11“

 

Изместването на въздушните електропроводни линии (20kV) включва демонтирането на 2бр. стоманобетонови и 2бр. стоманорешетъчни стълбове, както и изправяне на 2 бр. нови стълба (тип ЪМ60 951+6), 1 бр. нов стълб (тип ЪМ20 951+6) и 1 бр. нов стълб (тип ЪМ60 951+2).  Проектните трасета на въздушния електропровод, извън урбанизираната територия, засягат поземлени имоти: ПИ 27214.33.46, ПИ 27214.33.45, ПИ 27214.33.47, ПИ 27214.33.51, ПИ 27214.33.50 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора. Трасето от ст. № 48/9 до ст. № 48/11 засяга парцел за инженерна инфраструктура в регулацията на населеното място на с. Еленино.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емил Манчев – тел. 0887 993 023, e-mail: e.manchev@rail-infra.bg

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg