Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Проект за частична реконструкция на електропровод 20kV „Самуилово“ от п/ст „Самара“ 110/20kV в участъка от ст. N: 147 до ст. N: 149”

19.02.2024

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Мария Генова – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

 

„Проект за частична реконструкция на електропровод 20kV „Самуилово“

от п/ст „Самара“ 110/20kV в участъка от ст. N: 147 до ст. N: 149”

 

По проект: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ се предвижда изграждане на нов пътен надлез (км 92+702) за осигуряване на движението на превозните средства, пресичащи трасето на железопътната линията. За целта се налага реконструкция на ВЛ 20kV „Самуилово“, която ще се реализира в поземлени имоти: ПИ 35515.91.27, ПИ 35515.91.28, ПИ 35515.91.29, ПИ 35515.91.25, ПИ 35515.91.26, ПИ 35515.93.16, ПИ 35515.91.21, ПИ 35515.91.30 и ПИ 35515.90.21, по действащата кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с. Калояновец, община Стара Загора.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакт:

инж. Емил Манчев – тел. 0887 993 023, e-mail: e.manchev@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg