Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено с влязло в сила Решение на Министерски съвет № 934 от 2023 г. за обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област

23.02.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Гр. София, СО район Сердика, бул. „Мария Луиза“№110,Булстат 130823243, представлявано от инж. Мария Генова- Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост/ЗДС/, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Железопътна линия София – Пловдив", участък Ихтиман от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в урбанизираната територия на община Костенец, Софийска област, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение № 934 на Министерски съвет от 2023 г., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 23.02.2024г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчужден имот.

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg