Вход

Регистрация

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

19.04.2024

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Седалище: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110

На основание чл.  97, ал. 4, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2

от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е ДО М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица,

че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“

Срещите ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/Кметство

място на общественото обсъждане

28/05/2024г.

11:30

Община Свиленград и кметствата на селата: Сива река, Генералово и село Капитан Андреево

сградата на община Свиленград

28/05/2024г.

14:00

Община Любимец

сградата на община Любимец

28/05/2024г.

16:00

Община Харманли и кметствата на селата: Преславец, Рогозиново и Бисер

сградата на община Харманли

29/05/2024г.

9:00

Община Хасково и кметство на село Нова Надежда

сградата на община Хасково

29/05/2024г.

12:00

Община Симеоновград и кметство на село Константиново

сградата на община Симеоновград

29/05/2024г.

15:00

Община Димитровград и кметствата на селата: Скобелево, Сталево, Ябълково, Крум, Добрич и Черногорово

сградата на община Димитровград

30.05.2024г.

9:00

Община Родопи и кметствата на с. Крумово и с. Ягодово

сградата на община Родопи

30.05.2024г.

11:30

Община Садово и кметствата на селата: Катуница, Караджово, Кочево, Чешнегирово, Богданица, Селци, Поповица и Милево

сградата на община Садово

30.05.2024г.

14:00

Община Първомай и кметствата на с. Виница и с. Караджалово

сградата на община Първомай

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 110, в стая № 503, етаж 5, както и на интернет страницата на МОСВ: www.moew.government.bg/ ключова тема Превантивна дейност/ОВОС, като докладът за ОСВ – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg/ ключова тема Натура 2000.

Електронен вариант на Докладa за ОВОС и приложенията към него е на разположение на следните линкове:

ДОВОС

Приложения към ДОВОС

ДОСВ

Нетехническо резюме

Анализ климат

 

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес:

ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. ”Кн. Мария Луиза” № 110 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Анна Толина, тел.: 02/ 932 6148, e-mail: a.tolina@rail-infra.bg

Ивайло Константинов – тел. 02/932 38 30, e-mail: i.konstantinov@rail-infra.bg

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg