Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

24.04.2024

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-761/15.04.2024 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 47-12/23 от 20.12.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

           

      Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 300,00 кв.м“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, кв. Марийно, в района на жп гара Димитровград – север (част от ПИ с идентификатор 21052.1010.31 по КККР на гр. Димитровград), за безконтактно претоварване /товаро-разтоварна дейност/ на битови отпадъци.

       Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 09:00 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 203,00 (двеста и три) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 203,00 (двеста и три) лева;

        - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 60,64 кв.м, от които площ № 1 – 50,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за офис и площ № 2 – 10,64 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за навес без оградни стени”, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, в района на жп гара Свиленград (част от ПИ с идентификатор 65677.1.1150  по КККР на гр. Свиленград).

      Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 10:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 186,00 (сто осемдесет и шест) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 186,00 (сто осемдесет и шест) лева;

       - тръжна документация за участие в търга – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

      Тръжна документация за участие в търг се закупува в срок до 16:45 часа на 20.05.2024 г. (понеделник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 27.05.2024 г. (понеделник).

      Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:45 часа на 27.05.2024 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.05.2024 г. (понеделник).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.05.2024 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 032/626 535, GSM 0884929248; гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” № 18, ет. 2, GSM: 0898744310.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg