Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна и публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

24.04.2024

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ З-758 и З-757 от 15.04.2024 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 47-12/23 от 20.12.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

      I. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 36,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.163 по КККР на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 13:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 165,00 (сто шестдесет и пет) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

      II. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 33,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КККР на гр. Шумен) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 09:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 133,00 (сто тридесет и три) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 133,00 (сто тридесет и три) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ за реклама – 5,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, западна страна на железопътен мост на км 436А+106 по втора жп линия, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Плиска” (в ПИ с идентификатор 83510.665.87 по КККР на гр. Шумен) за поставяне на рекламно пано.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 09:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 71,00 (седемдесет и един) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 71,00 (седемдесет и един) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 770,00 кв.м”, с местонахождение с. Руйно, община Дулово, област Силистра, на км 53+200 по 91-ва жп линия Самуил – Силистра, в междугарието Исперих - Дулово (в ПИ с идентификатор 63286.60.61 по КККР на с. Руйно, стар номер 000061), за поставяне на пчелни кошери.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 10:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 20,00 (двадесет) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ за реклама – 3,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, източна страна на железопътен мост на км 436А+235 по втора жп линия, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Симеон Велики”, за поставяне на рекламно пано.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 10:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 38,00 кв.м, от които 32,00 кв.м (площ № 1) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за продажба на хранителни и промишлени стоки, алкохол, цигари, печатни произведения и др. и 6,00 кв.м (площ № 2) за поставяне на маси”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КККР на гр. Шумен).

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 11:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Земя – 1006,00 кв.м”, с местонахождение с. Дибич, община Шумен, област Шумен, на км 4+220 по двадесет и шеста жп линия Шумен – Комунари, в междугарието Шумен – Смядово (ПИ с идентификатор 20938.1.25 по КККР на с. Дибич), за поставяне на пчелни кошери.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 11:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ за реклама – 3,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, западна страна на железопътен мост на км 436А+235 по втора жп линия, в междугарието Шумен – Мътница, над бул. „Симеон Велики”, за поставяне на рекламно пано.

     Търгът ще се проведе на 31.05.2024 г. (петък), от 13:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева;

     - цена на тръжната документация – невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

     Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, конферентна зала.

     Начин на плащане на цената - по банков път, по банковата сметка на ЖПС Шумен.

     Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 20.05.2024 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

     Депозит за участие в търговете се внася до 16:45 часа на 27.05.2024 г. (понеделник) по банковата сметка на ЖПС Шумен.

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1, в срок до 16:45 часа на 27.05.2024 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.05.2024 г. (понеделник).

     Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 23.05.2024 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888 603 145.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg