Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

29.04.2024

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-759/15.04.2024 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 47-12/23 от 20.12.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

        Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 335,00 кв.м (склад № 10)“, с местонахождение гр. София, район „Подуяне“, община Столична, област София, в магазията на жп гара София - товарна (сграда с идентификатор 68134.600.1277.6 по КККР на гр. София), за склад.

       Търгът ще се проведе на 05.06.2024 г. (сряда) в сградата на УДВГД София,
гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 293,00 (хиляда двеста деветдесет и три) лева без включен ДДС;

       - депозит за участие в търга, в размер на 1 293,00 (хиляда двеста деветдесет и три) лева без включен ДДС;

       - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

       Начин на плащане на цената – по банков път по сметка на УДВГД София.

       Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 27.05.2024 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 29.05.2024 г. (сряда).

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а в срок до 16:45 часа на 30.05.2024 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.05.2024 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

       Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 28.05.2024 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба УСИК към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg