Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

07.05.2024

                                                                           ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-760/15.04.2024 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 47-12/23 от 20.12.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /ДП НКЖИ/

 

                                                                       О Б Я В Я В А

 

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Площ № 2 – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 55155.508.457.14 по КККР на гр. Пазарджик – стар идентификатор 55155.508.457.8 по КККР на гр. Пазарджик), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

     Търгът ще се проведе на 13.06.2024 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 09:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,00 (седемдесет) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга, в размер на 70,00 (седемдесет) лева;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КККР на гр. Карлово), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

     Търгът ще се проведе на 13.06.2024 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 10:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един) лева;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, в чакалнята на приемното здание на жп гара Сливен (сграда с идентификатори 67338.605.7.1., 67338.605.7.2., 67338.605.7.3. по КК на гр. Сливен), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

     Търгът ще се проведе на 13.06.2024 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 10:30 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга, в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в чакалнята на приемното здание на жп гара Димитровград (сграда с идентификатор 21052.1017.447.5 по КК на гр. Димитровград), за търговска дейност – поставяне на автомат за плюшени играчки.

     Търгът ще се проведе на 13.06.2024 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, от 11:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС;

     - депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един) лева;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

     Начин на плащане на цената – по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

     Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 03.06.2024 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до  16:45 часа на 07.06.2024 г. (петък).     

     Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.06.2024 г. (петък).

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05.06.2024 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, УДВГД Пловдив от специалисти УС/главни специалисти в УДВГД Пловдив, GSM 0884 690111 и GSM 0885 022962.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg