Вход

Регистрация

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

08.05.2024

                                                                               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

      На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-845/26.04.2024 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията и Решение № 46-12/23 от 13.12.2023 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

                                                                                                                             О Б Я В Я В А

 

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 450,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, район Искър, община Столична, област София, в района на жп гара Искър (част от ПИ с идентификатор 07106.1433.761, стар идентификатор 07106.1433.742 по КККР на гр. София) за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад.

     Търгът ще се проведе на 14.06.2024 г. (петък) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 09:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 916,00 (деветстотин и шестнадесет) лева без включен ДДС.

     - депозит за участие в търга, в размер на 916,00 (деветстотин и шестнадесет) лева без включен ДДС;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 39,30 кв.м“, с местонахождение гр. София, район Искър, община Столична, област София, в района на жп гара Искър (част от ПИ с идентификатор 07106.1433.761, стар идентификатор 07106.1433.742 по КККР на гр. София) за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

     Търгът ще се проведе на 14.06.2024 г. (петък) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, от 10:00 часа, при:

     - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева без включен ДДС.

     - депозит за участие в търга, в размер на 96,00 (деветдесет и шест) лева без включен ДДС;

     - тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

     Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 03.06.2024 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А.        

     Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Депозит за участие в търга се внася в срок до 16:45 часа на 07.06.2024 г. (петък).

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А в срок до 16:45 часа на 10.06.2024 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.06.2024 г. (понеделник).

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 06.06.2024 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба „УСК” към ЖПС София, тел. 932 3637, 0887855067.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg