Вход

Регистрация

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Mодернизация на тягова подстанция Червена вода с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: „Mодернизация на тягова подстанция Хитрино с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 434 от 05 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализацията на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 516 от 22 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“, по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община, област София

СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгин

publications.image.alt

Процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено в Решение на Министерски съвет/РМС/ № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на желзопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София.

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ка

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти за започване на процедура по изплащане на равностойно парично обезщетение, определено в Решение на Министерския съвет № 225/14.04.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен участък гара София – гара Волуяк“, част от проект „Развитие на железопътен възел София“ от проектен км 1+061 до проектен км 8+409“, на територията на Столична община, област София

СЪОБЩЕНИЕ             На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 565 от 29.07.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 28 „Пътен прелез на км 242+285“ за изграждане на пътен надлез на км 240+785 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“,в землището и урбанизираната територия на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 565 от 29.07.2022 год. Информация за физически лица  

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 559 от 29.07.2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 559 от 29.07.2022 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица  

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 516 от 22 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за обект „Железопътна линия София - Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по Проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община, област София

Решение на Министерски съвет/РМС/ № 516 от 22 юли 2022 г. Информация за физически лица

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 434 от 05 юли 2022 год., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализацията на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора

Решение на Министерски съвет № 434 от 05 юли 2022 год. Информация физически лица Решение на Министерски съвет № 434 от 05 юли 2022 год. Инфо

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg