Управление на движението на влаковете и капацитета

Инструкция за работа на участъков инспектор в железопътен транспорт/осигурителна техника и гарова дейност в поделения УДВГД

Инструкция за "прозорци" по железопътната инфраструктура на ДП "НКЖИ"

Инструкция за работа на влаково-диспечерския апарат в поделения "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" на поделение „Управление на движение на влаковете и капацитета" в ДП "НКЖИ"

Инструкция за прекъсване и възстановяване действието на обекти на жп инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" при извършване на реконструкции, модернизации, подновявания, рехабилитации и ремонти

Указания за попълване на образеца на Придружителен лист за сваляемо от железния път возило обр. ІІ-В, Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1, т.8 от ПДВ и МР и Заповед № 996/22.05.2019 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

Инструкция за реда и начина на работа при прекъсване на влаково-диспечерските връзки

Инструкция за реда и начина за изготвяне на таблиците на маршрутните зависимости