Управление на движението влаковете и капацитета

Инструкция за работа на мобилна група за отстраняване на повреди по съоръженията на осигурителната техника и железния път в участъка Димитровград – Симеоновград

"Инструкция за работа с мониторингова система за детектори за горещи букси и детектори за горещо колело в участъка Пловдив-Свиленград"

"Инструкция за работа на мобилна група за отстраняване на повреди по съоръженията и осигурителната техника и железния път в участъка Катуница-Ябълково"

Правила за използване на гарова маневрена цифрова радиовръзка от системата GSM-R при извършванена маневрена дейност

Заповед № 2260/09.11.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

Заповед № 2591/22.12.2017 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”

"Инструкция за работа със система за контрол на подвижния железопътен състав в участъка Септември-Пловдив, монтирана в междугарията Септември-Пазарджик и Стамболийски-Тодор Каблешков”

„Инструкция за работа със система за железопътна автоматизация и информационно управление ARAMIS-D в участъка Крумово-Свиленград” и Заповед № 2009/10.10.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

„Правила за оперативно действие при необходимост от движение на влакове с подвижен състав с по-ниски параметри от заложените в книжка-разписание и плана за композиране на влаковете, необходимост от превозване на пътниците от влак за част от маршрута с автобуси или отмяна на влак в аварийни ситуации”

„Инструкция за управление на влаковото и маневреното движение с компютърна диспечерска централизация „Електра-2” в участъка Крумово-Свиленград” и Заповед № 1457/19.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

„Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Р България” и Заповед № 1469/20.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ” - 1 част

„Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Р България” и Заповед № 1469/20.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ” - 2 част

„Инструкция за включване на товарни вагони за междурелсие 1520 мм във влаковете и движението им по железопътната инфраструктура на Р България” и Заповед № 1469/20.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ” - 3 част

Правила за действия на длъжностни лица от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и ДП „НКЖИ” при нарушаване графика за движение на пътническите влакове по отношение информиране на пътниците и гражданите

Инструкция за работа на участъков инспектор в железопътен транспорт/осигурителна техника и гарова дейност в поделения УДВГД

Инструкция за "прозорци" по железопътната инфраструктура на ДП "НКЖИ"

Инструкция за работа на влаково-диспечерския апарат в поделения "Управление на движението на влаковете и гаровата дейност" на поделение „Управление на движение на влаковете и капацитета" в ДП "НКЖИ"

Инструкция за прекъсване и възстановяване действието на обекти на жп инфраструктура, управлявана от ДП "НКЖИ" при извършване на реконструкции, модернизации, подновявания, рехабилитации и ремонти

Указания за попълване на образеца на Придружителен лист за сваляемо от железния път возило обр. ІІ-В, Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1, т.8 от ПДВ и МР и Заповед № 996/22.05.2019 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

Инструкция за реда и начина на работа при прекъсване на влаково-диспечерските връзки

Заповед 1333 от 20.08.2013 г. на Генералния директор на ДП "НКЖИ"

Инструкция за реда и начина за изготвяне на таблиците на маршрутните зависимости

Технологии на експлоатационните пунктове в ДП "НКЖИ", актуални към 01.04.2016 г.

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия 4

Линия 5

Линия 6

Линия 7

Линия 8

Линия 9

Заповед № 442/16.03.2015 г. на Генералния директор

Заповед № 769/27.04.2015 г. на Генералния директор

Инструкция за сигнализиране края на влаковете и реда за ползване на сигналните дискове и Заповед №1005/25.05.2015 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ"

Правила за достъп до жп транспорт на лица с ограничена подвижност, във връзка с изискванията на чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 година

Заповед №1320/04.07.2017 г. на Генералния директор на „ДП „НКЖИ”

Заповед №1239/01.07.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”