Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ППЗДС, в изпълн

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 14.03.2023 г.

Свободни ведомствени жилища ЖПС Бургас към14.03.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС София към 10.03.2023 г.

 Свободни ведомствени жилища ЖПС София към 10.03.23.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 10447.517.138 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 2 987 (две хиляди деветстотин осемдесет и седем) кв. м, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10447.517.138.1, със застроена площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв. м, двуетажна, масивна, с местонахождение на имота: област Велико Търново, гр. Велико Търново,  Промишлена зона „Дълга лъка”

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Враца към 09.03.2023 г.

Свободни ведомствени жилища ЖПС Враца 09.03.23.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 144/23.02.2023 за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“ в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 144/23.02.2023 г. Информация за физически лица

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и а

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД София

ДП ,,НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал

publications.image.alt

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Пловдив към 28.02.2023 г.

Обява за свободни ведомствени жилища 28.02.23.pdf

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Списък на разпределение на вед. жилища.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 01.03.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища УДВГД Пловдив.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg