Вход

Регистрация

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища на територията на ЖПС София към 25.10.2021 г.

Обява свободни жилища към 25.10. 2021 в ЖПС София.pdf

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни стоманобетонови траверси – 5 324 (пет хиляди триста двадесет и четири) броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Стара Загора

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частн

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 4896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частн

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на 3 573 (три хиляди петстотин седемдесет и три) броя негодни дървени траверси

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частн

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Продажба на моторни превозни средства, находящи се на територията на ЖПС София

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 20, ал. 1, т.1 от Закона за железопътния транспорт, във връзка с чл. 61

publications.image.alt

Tърг с тайно наддаване за продажба на 3000 /три хиляди/ броя негодни дървени траверси, находящи се в жп участък Ямбол - МДБ Безмер към ЖП Секция Бургас

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ" На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна дър

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 695 от 29 септември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект „Железопътна линия София – Драгоман" в участък гара Волуяк - гара Петърч от проектен жп км 19+185 до проектен км 21+ 412=стар 21+275, разположени в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 695 от 29 септември 2021 год. Информация за физически лица Информация за юридически лица

publications.image.alt

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 558 от 30 юли 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември“ от жп км 62+556 до жп км 68+054 и от жп км 68+426 до жп км 70+437, в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област

 СЪОБЩЕНИЕ   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 694 от 29 септември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътен линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик, в обхвата от км 84+500 до км 86+ 300

Решение на Министерски съвет /РМС/ № 694 от 29 септември 2021 год. Информация за физически лица

publications.image.alt

Свободни жилища на територията на ЖПС Бургас към 04.10.2021 г.

обява свободни жилища 04.10- 11.10.pdf

publications.image.alt

Свободни жилища на територията на ЖПС Пловдив към 01.10.2021 г.

свободни жилища към 01.10. 2021.pdf

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg