Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

                       &n

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал.

publications.image.alt

Свободни ведомствени жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 19.10.2023 г.

Свободни ведомствени жилища, намиращи се на територията на УДВГД Пловдив към 19.10.2023 г.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Шумен към 17.10.2023 г.

Обява свободни ведомствени жилища към 17.10.23 г. ЖПС Шумен.pdf

publications.image.alt

Свободни и подлежащи на освобождаване жилища, предоставени за управление на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на ЖПС Бургас към 16.10.2023 г.

Обява за свободни и подлежащи на освобождаване жилища към 16.10.23 г. ЖПС Бургас.pdf

publications.image.alt

Инвестиционно предложение за: "Възстановяване на речната проводимост на мост на км 101+730 в междугарието Брусарци – Дреновец по 7-ма жп линия"

ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ - Железопътна секция Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, у

publications.image.alt

Промяна в инвестиционното предложение за: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110

publications.image.alt

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak nа razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 640 от 21.09.2023 год., за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 382 на Министерски съвет от 2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400“от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас

Решение на Министерски съвет № 640 от 21.09.2023 год.

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55302.501.5179 по КККР на гр. Панагюрище, с площ от 4 177 (четири хиляди сто седемдесет и седем) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Панагюрище, гр. Панагюрище, ул. „Павел Хаджисимеонов“

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за дъ

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 35167.505.8464 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за дър

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на Негодни дървени траверси – 4000 броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Карлово и участък Тулово

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”     На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за прод

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg