Вход

Регистрация

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

                                       

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

                                       

publications.image.alt

Обява за свободни ведомствени жилищни имоти, намиращи се на територията на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен и ССТ Горна Оряховица - район Варна към 23.12.2021 г.

Obiava svobodni gilista kam 23.12.2021 g..pdf

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 51809.508.5697.22 по КККР на гр. Нова Загора със застроена площ от 372 (триста седемдесет и два) кв. м, на един етаж, разположена в поземлен имот с идентификатор 51809.508.5697, с предназначение на сградата: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, конструкция: масивна, с местонахождение на сградата: област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, м. жп район

 ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собс

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 35167.505.8464 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 462 (четиристотин шестдесет и два) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, с местонахождение на имота: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

                                       

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

                                       

publications.image.alt

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 27382.500.5006 по КККР на гр. Елхово, с площ от 244 (двеста четиридесет и четири) кв. м, ведно с построената в него сграда с идентификатор 27382.500.5006.1, със застроена площ 48 (четиридесет и осем) кв. м, едноетажна, с местонахождение на имота: област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул. „3-ти март“

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственос

publications.image.alt

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 1

publications.image.alt

Списък на разпределение на ведомствени жилищни имоти, предоставени за управление на ДП НКЖИ

Spisak na razpredelenie.pdf

publications.image.alt

Решение на Министерски съвет № 839 от 02 декември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ за изграждане на пътен надлез на км 222+187 от Позиция 2:“Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас“ , от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“ в землището на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас

Информация за физическите лица РМС №839_02.12.2021 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg